กรมจเรทหารเรือ Navy Inspector

สารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการและการบริหารราชการ กรมจเรทหารเรือ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการตรวจราชการของกองทัพเรือ

เข้าสู่ระบบ แบบประเมินหน่วยเบื้องต้น
First Vector Graphic
App
กรมจเรทหารเรือ

เป็นหน่วยตรวจราชการหลักของกองทัพเรือ มีหน้าที่ ตรวจประเมินค่า เสนอแนะ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งแบบธรรมเนียมทหารและวิธีการปฏิบัติทางเทคนิค รวมทั้งประสิทธิภาพและความพร้อมของหน่วย ตลอดจนสืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
สารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ

ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ และแสดงข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากองทัพเรือ

  • การค้นหาสถิติและข้อมูลการตรวจ

    สนับสนุนข้อมูลและสถิติการตรวจราชการมากกว่า ๑๐ ปีงบประมาณ

  • กำหนดหน่วยรับตรวจได้ตรงวัตถุประสงค์

    สนับสนุนข้อมูลสำคัญ เพื่อกำหนดหน่วยรับตรวจได้ตรงกับนโยบายที่กองทัพเรือมอบหมาย

  • ทราบผลการตรวจรวดเร็ว ฉับไว

    บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทันทีหลังการตรวจราชการ รายงานให้กองทัพเรือทราบด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

App

Application Report