Navy Inspector KM. 64

"เพื่อความเป็นเลิศในการตรวจราชการของกองทัพเรือ”

เพื่อรับทราบการดำเนินการของเรา ขอเชิญรับชมภาพรวมของการดำเนิน

Best Practice 2021

ความสำเร็จจากการทำงานอย่างจริงจังในการศึกษาและวิเคราะห์ จนค้นพบการแก้ปัญหาในการพัฒนาการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญครั้งนี้ พลักดันให้เรา กรมจเรทหารเรือ มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ตามวิสัยทัศน์ "เป็นเลิศในการตรวจราชการ และเป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพเรือ"

NIGD Info System