ระบบประเมินผลการฝึกภาคในทะเลต่างประเทศ นนร.

ผู้ตรวจ หน่วย หัวข้อการประเมิน/วิชา Link
รอง ผอ.กผค.จร.ทร. จร.ทร. ความพร้อมหมู่เรือฝึก แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 2 จร.ทร. ความพร้อมเรือ ด้านกำลังพล แบบประเมิน
จดหมายเหตุ แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 3 จร.ทร. ความพร้อมของเรือ ด้านการให้การฝึกหัดศึกษา แบบประเมิน
ความพร้อมของเรือ ด้านทั่วไป แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 4 จร.ทร. ความพร้อมของเรือ ด้านการส่งกำลังบำรุง แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 5 สสท.ทร. ความพร้อมของเรือ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ - สาย สสท.ทร. แบบประเมิน
วิชาการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาระบบการสื่อสาร กล.วฟ. ชั้น 3 แบบประเมิน
วิชาระบบการสื่อสาร กล.วฟ. ชั้น 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 6 อร. ความพร้อมของเรือ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ - สาย อร. แบบประเมิน
วิชา PMS ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชา PMS ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชา PMS ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชา PMS ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาระบบเครื่องจักรขับเคลื่อน ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาระบบเครื่องจักรขับเคลื่อน ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระบบเครื่องจักรขับเคลื่อน ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาระบบไฟฟ้าในเรือ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาระบบไฟฟ้าในเรือ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระบบไฟฟ้าในเรือ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาการกลทั่วไป ชั้นปีที่2 แบบประเมิน
วิชาการกลทั่วไป ชั้นปีที่3 แบบประเมิน
วิชาการกลทั่วไป ชั้นปีที่4 แบบประเมิน
วิชาระบบ MCS ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาระบบ MCS ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระบบ MCS ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 7 สพ.ทร. ความพร้อมของเรือ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ - สาย สพ.ทร. แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง กล.วฟ. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง กล.วฟ. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาระบบศูนย์ยุทธการและอำนวยการรบ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระบบศูนย์ยุทธการและอำนวยการรบ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 8 อศ. ความพร้อมของเรือ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ - สาย อศ. แบบประเมิน
วิชาเดินเรือ ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาเดินเรือ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาเดินเรือ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาเดินเรือ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาระบบเดินเรือ กล.วฟ. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระบบเดินเรือ กล.วฟ. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 9 กฝร. การเรือ วิชาระเบียบข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาระเบียบข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาระเบียบข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาระเบียบข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง นว. ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง นว. ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง นว. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง นว. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ นว. ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ นว. ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ นว. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ นว. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาความรู้เกี่ยวกับเรือ นว. ชั้นปีที่ 1 - 4 แบบประเมิน
วิชาการเรือ ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาการเรือ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการเรือ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการเรือ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 10 กฝร. การอาวุธ วิชาการอาวุธ ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาการอาวุธ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการอาวุธ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการอาวุธ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 11 กฝร. ศูนย์ยุทธการ วิชาศูนย์ยุทธการ ชั้นปีที่ 1 แบบประเมิน
วิชาศูนย์ยุทธการ ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาศูนย์ยุทธการ ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาศูนย์ยุทธการ ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 12 กฝร. การป้องกันความเสียหาย วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง กล. ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง กล. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือหลวง กล. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ กล. ชั้นปีที่ 2 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ กล. ชั้นปีที่ 3 แบบประเมิน
วิชาการสถานีเรือ กล. ชั้นปีที่ 4 แบบประเมิน
วิชาความรู้เกี่ยวกับเรือ กล. ชั้นปีที่ 1 - 4 แบบประเมิน
วิชาการป้องกันความเสียหาย ชั้น 1 แบบประเมิน
วิชาการป้องกันความเสียหาย ชั้น 2 แบบประเมิน
วิชาการป้องกันความเสียหาย ชั้น 3 แบบประเมิน
วิชาการป้องกันความเสียหาย ชั้น 4 แบบประเมิน
ผู้ตรวจ 13 พร. ความพร้อมของเรือ ด้านการสุขาภิบาล แบบประเมิน
ความพร้อมของเรือ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ - สาย พร. แบบประเมิน